Diagnoza

Jako psycholog zajmuję się diagnozą różnych problemów oraz zaburzeń, występujących u dzieci, nastolatków oraz osób dorosłych.

Diagnoza psychologiczna polega na dokonaniu oceny funkcjonowania dziecka, nastolatka lub osoby dorosłej  i  przedstawiona  jest  jako opis cech i możliwości  (diagnoza  jakościowa) lub w odniesieniu  do grupy  wiekowej właściwej danej osobie (diagnoza  ilościowa). W  zależności  od  wieku  osoby oraz  zgłoszonego  problemu  i  celu  (czyli tego,  po  co  diagnozujemy)  psycholog  dobiera  właściwe  testy  i  kwestionariusze.

Badanie psychologiczne obejmuje szczegółowy wywiad diagnostyczny, obserwację zachowania oraz testy psychologiczne. W razie stwierdzonej potrzeby możliwa jest obserwacja dziecka w przedszkolu lub w szkole.

W przypadku dzieci i nastolatków diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 1 do kilku spotkań z dzieckiem, co ustalane jest indywidualnie i zależy od zgłoszonego problemu i celu diagnozy.

W  razie  stwierdzonej  potrzeby  psycholog  kieruje  osobę  diagnozowaną  na konsultację  specjalistyczną  pedagogiczną,  logopedyczną,  medyczną,  np.: neurologiczną lub psychiatryczną.

Celem   nadrzędnym   jest  rzetelne   rozpoznanie  przyczyn  zgłaszanych  trudności  oraz   kompetentna   i   empatyczna   pomoc   osobie   dorosłej   lub   dziecku,  nastolatkowi  i  rodzicom.

Po zakończonym procesie diagnostycznym udzielona zostaje informacja zwrotna ustnie lub w formie pisemnej opinii, która zawiera główne wnioski z badania, odpowiedzi na pytania, np.: „Jaki jest poziom inteligencji osoby”, „Jakie są przyczyny trudności w nauce szkolnej”, „Jakie są emocjonalne przyczyny zgłoszonego problemu”, „Jak stymulować dziecko, aby się rozwijało” oraz planowane są dalsze działania, np.: terapeutyczne.

Prowadzę diagnozę w następujących obszarach:

  • całościowa analiza i ocena funkcjonowania poznawczego (intelektualnego) oraz emocjonalno-społecznego dziecka lub nastolatka (mocne strony, odchylenia, zaburzenia w rozwoju)
  • ocena rozwoju psychoruchowego małego dziecka (spostrzeganie, pamięć, mowa, manipulacja, zachowania społeczne, motoryka, cechy temperamentu dziecka)
  • ocena stanu emocjonalnego i trudności społecznych dziecka
  • diagnoza  przyczyn  niepowodzeń  w  nauce,  ryzyko  specyficznych  trudności  w  uczeniu się – dysleksja, dysortografia, dysgrafia
  • diagnoza ucznia szczególnie zdolnego
  • ocena poznawczej i emocjonalno-społecznej gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole
  • diagnoza problemów wychowawczych
  • badanie osób dorosłych w zakresie inteligencji, osobowości.